Blog > Komentarze do wpisu
Kongres Ruchów Miejskich o udziale mieszkańców w planowaniu przestrzennym

logo KRM

List otwarty, przygotowany przez grupę roboczą polityki przestrzennej II Kongresu Ruchów Miejskich w Łodzi (w pracach której brała udział przedstawicielka Ochocian) do ministra odpowiedzialnego za sprawy zagospodarowania przestrzennego. Kongres wnosi w nim o niewielką nowelę ustawy, w istotnym stopniu uspołeczniającą uchwalanie planów miejscowych.

 

List otwarty do

Pana Sławomira Nowaka

Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

 

Szanowny Panie Ministrze,

II Kongres Ruchów Miejskich, który w dniach 12-14 października 2012 r. obradował nad rządowym projektem założeń do Krajowej Polityki Miejskiej uznaje, że jednym z kluczowych celów takiej Polityki powinno być kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzennej miast i wzmocnienie podmiotowości ich mieszkańców, którzy powinni być głównymi beneficjentami planowania przestrzennego w polskich miastach.

 Zdaniem debatujących na Kongresie organizacji społecznych, które działają w obszarze ładu przestrzennego, i które już wcześniej wnosiły o to do Ministerstwa Infrastruktury, istnieje pilna potrzeba ustawowego włączenia mieszkańców do aktywnego udziału w procedurze sporządzaniu planów miejscowych już na wstępnym jej etapie. Powinno to zaowocować poprawą skuteczności uchwalanych planów, liczoną tak uwzględnieniem wspólnych potrzeb społeczności lokalnych, jak i skróceniem czasu procedowania planów oraz ograniczeniem stopnia skonfliktowania interesariuszy procesu planistycznego. Wymaga tego także rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które powinno przyjąć współodpowiedzialność za rozwój miast.

 Wnosimy zatem do Pana Ministra o pilne rozważenie złożenia ministerialnego wniosku o uzupełnienie Art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o spotkania  informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami organizowane przez prezydentów miast, burmistrzów i wójtów przed terminem składania wniosków do planu.

Podczas takiego spotkania organizator powinien dostarczyć  mieszkańcom w sposób dla nich dostępny wiedzę o znaczeniu planu i możliwościach jego współtworzenia przez mieszkańców,  a także powinien mieszkańcom przedstawić wytyczne, ramowe warunki i ograniczenia wynikające z obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów miejskich i wojewódzkich o charakterze strategicznym, które dotyczą obszaru planu. 

Umiejętne przeprowadzenie takich spotkań pozwoli także urbanistom uzupełnić swoją wiedzę o doświadczenia i oczekiwania wszystkich użytkowników przestrzeni.  

 Efektem takich spotkań powinno być zdefiniowanie dobra wspólnego dla terenu obejmowanego planem  - zarówno w skali miasta i "obszaru funkcjonalnego”, jak i wspólnych interesów społeczności lokalnej, uwzględniających specyfikę (kulturową, społeczną, przestrzenną i ekonomiczną) planowanego obszaru.Te ustalenia powinny stanowić odniesienie dla rozstrzygnięć planistycznych w odniesieniu do indywidualnych wniosków do planu.

 Postulujemy o pilne uzupełnienie ustawy w tym zakresie, które nie może być już odkładane na późniejsze terminy. Nie może czekać na kompleksowe zmiany systemowe przygotowane przez powołaną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, a spodziewane dopiero w 2014 r.

Do wiadomości: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnegoczwartek, 25 października 2012, ochocianie_sasiedzi

Polecane wpisy

Komentarze
2012/12/01 14:29:10
No i cała akcja o kant d. potłuc. Władze miasta zafundowały nam problemy z parkowanie na święta. Jakiś kretyn lub kretynka podjęli decyzję o zakazie parkowania na Dantyszka, Reja i Rapackiego.